CITEERWIJZE GROENE SERIE PRIVAATRECHT

Final report of the committee of wise men on the regulation of European securities markets voortaan: Dat leidde tussentijds ook tot aanpassingen in de opzet van dit onderzoek. Hoe een bevoegdheid precies wordt genormeerd en ingebed in het nationale recht is nog steeds in vrij hoge mate aan het nationale recht. Dat betekent dat ook binnen de Zwitserse bondsstaat problemen spelen die we nu in Europees verband signaleren. Voorbeelden daarvan zijn er legio: Sinds lange tijd is de OESO actief betrokken in fiscale aangelegenheden. De nieuwe richtlijnen doen mijns inziens onvoldoende recht aan een andere achtergrond van het beroepsgeheim, te weten het bevorderen van de medewerkingsbereidheid van de onder toezicht gestelde instellingen banken.

Zie over dezelfde zaak ook ABRvS 11 februari , nr. Hoewel aan deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur noch WLP aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van eventuele druk fouten en onvolkomenheden. Met het weigeren van medewerking kunnen ook economische voordelen te behalen zijn concurrentie. Ik meen daarom dat staten hier nog de nodige omzettingsvrijheid toekomt. Nog sterker, vanwege het fiscale ambtsgeheim dat veel nationale belastingadministraties is opgelegd, zal zonder een dergelijke inter- of supranationale grondslag verstrekking van fiscale gegevens vaak niet mogelijk zijn. Het is zo opgebouwd dat het zich in combinatie met deze inleiding leent voor zelfstandige lezing.

Daarom komt ze met een serie voorstellen om de besluitvorming te stroomlijnen. De sterke onderlinge betrekkingen die zijn ontstaan tussen wetsuitvoering en handhaving en de verwevenheid tussen bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving op nationaal niveau, kunnen verklaren waarom de Nederlandse rechters in het bovenstaande geval misbruik van bevoegdheid niet wilden aannemen. Als gezien, heb ik ervoor gekozen de transnationale handhavingssamenwerking en dus ook grofne onderscheid tussen bijstand en privaaatrecht te benaderen binnen het kader van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, die de EU wil zijn art.

De vraag voor welke doeleinden precies bijstand wordt verleend, wordt hiermee echter niet opgehelderd. Dit boek draag ik aan jullie op.

Daarvoor dank ik Joep Lindeman en Antoinette Bakker.

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen – PDF Free Download

Voor sommige specifieke terreinen is dit overigens ook via de bijstand mogelijk; vgl. Anderzijds kunnen het transnationale ambtsgeheim en doelbindingsbeginsel ook belemmeringen opwerpen. Hoe vrijer men de lidstaten laat, hoe groter de kans op uiteenlopende oplossingen en dus op een haperende samenwerking of rechtsbescherming. In komt de Richtlijn beleggingsdiensten tot stand. Bijgevolg moet er rekening worden gehouden met grote interstatelijke verschillen in de aard en organisatie van de nationale rechtshandhaving.

  URDU 1 DRAMA ISHQ MEMNU EPISODE 18

Vaak zijn aan deze bevoegdheid van de betrokken autoriteit corresponderende medewerkingsplichten voor burgers en bedrijven gebonden. Die taak komt uiteindelijk toe aan democratisch gelegitimeerde organen. Daarenboven zou men verwachten dat waar deze keuzes achterwege blijven, de regels op het gebied van de samenwerking anticiperen op mogelijke verschillen in rechtssystemen.

Het gaat hier om de verstrekking van gegevens en in voorkomend geval de vergaring ervan voor bestuurlijke en strafrechtelijke handhavingsdoeleinden op fiscaal en financieel vlak. Die maatregelen kunnen een juridisch bindend karakter hebben hard law, bijvoorbeeld richtlijnenmaar dat hoeft niet.

De daadwerkelijke uitvoering van de doelstellingen die voortvloeien uit de Verdragen en uit afgeleid EG- en Unierecht, ligt in zo’n systeem niet in de handen van Europese instellingen, maar in die van de lidstaten. Ook de bijzondere problematiek van het geconsolideerde toezicht in Europees verband blijft buiten beschouwing.

Website is not available

Nu het is afgerond, wil ik een aantal mensen bedanken. Voor moet een gemeenschappelijke binnenmarkt tot stand worden gebracht, waarin niet alleen handelsbelemmeringen zijn weggenomen, maar ook andere belemmeringen.

Het bankgeheim is in dit opzicht een mooie illustratie van de problematiek. Om de rechtshandhaving in transnationale situaties in de EU toch in goede banen te leiden, is samenwerking nodig tussen privaatrecjt lidstaten onderling horizontale samenwerking en tussen de privaatrechht en de Europese instellingen verticale samenwerking. Het beginsel van gemeenschapstrouw, verwoord in art. Voorts worden er aanvullende eisen gesteld aan deze ondernemingen, in het bijzonder met betrekking tot het gedragstoezicht en de interne organisatie.

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

Met de beantwoording van deze vraag sluit ik dit hoofdstuk af paragraaf 2. Ook doe ik hier, ter beantwoording van de vierde deelvraag, aanbevelingen die ertoe strekken de gesignaleerde knelpunten op te heffen. Dat FEC-lied komt er nog een keer. De beginselplicht tot samenwerking vervalt bijvoorbeeld wanneer er een weigeringsgrond kan worden ingeroepen.

  MARISYS 240 SERIES 2 SETUP

Free hosting has reached the end of its useful life

We zagen zojuist al dat er in de. Deze mechanismen moeten grondig worden grene. Het verdrag is voor dit onderzoek niet van groot belang, omdat het alleen voor Nederland in werking is. De keuze voor Duitsland laat zich eveneens rechtvaardigen met een beroep op de Duitse staatsinrichting.

Anders dan de raadsman die in een concreet geval zal willen aantonen dat de overheid haar boekje te buiten is gegaan, ligt het voor het bestuur fiscus, toezichthoudermaar ook voor de justitie OMmeer voor de hand dit probleem te benaderen vanuit een positief perspectief.

Toch meen ik dat hiervoor meerdere goede redenen zijn. Dat ik ze toch bespreek, hangt samen met het feit dat dit in de andere hier onderzochte terreinen fiscale bijstand en rechtshulp, bepaald anders is. Daarover bevatten beide richtlijnen opnieuw op elkaar afgestemde voorschriften. Immers, juist dan komt de verhouding met de strafrechtelijke samenwerking in zicht. Ik kom daarop uiteraard nog terug. Als bovengrens zou het fiscale ambtsgeheim kunnen worden beschouwd, waarvoor in alle inter- en supranationale afspraken telkens een min of meer uitgebreide pirvaatrecht is getroffen daarover paragraaf 2.

Voor het overnemen van een gedeelte n uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken art.

Wel gaat het in op de vraag in hoeverre groend systeem van samenwerking, gezien de nieuwe ontwikkelingen, voldoet. Ikzelf vind haar verhelderend.

Doet dat in afdoende mate recht aan verschillen tussen de lidstaten die inherent lijken aan een systeem van indirecte handhaving?